Reklama Gora

Kategorie
 • Aerobik [3]
 • Dietetycy [3]
 • Kluby fitness [3]
 • Kulturystyka [2]
 • Pozostałe Kluby Sportowe [0]
 • Rehabilitanci [3]
 • Siłownie [5]
 • Sklepy z odzieżą sportową [3]
 • Sklepy z suplementacją [2]
 • Sklepy ze sprzętem sportowym [3]
 • Sporty walki [0]
   - Boks [1]
   - Boks tajski [0]
   - Judo [2]
   - K1 [1]
   - Karate [1]
   - Kick boxing [0]
   - Krav Maga [2]
   - MMA [0]
   - Muay-Thai [1]
   - Taekwondo [0]
   - UFC [0]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 34

LIGHT GREEN dr inż. Olga Palu­chow­ska

Dodał(a): 168260520


Województwo: Mazowieckie
Miasto: Warszawa
Telefon: 798−56−13−13

Wyświetleń: 542
Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
Reklama Ogłoszenie

e względu na godziny pracy gabi­netu nie zawsze możemy od razu ode­brać tele­fon, ale zawsze oddzwa­niamy do naszych pacjen­tów, naj­póź­niej w godzi­nach wie­czor­nych tego samego dnia (z wyłą­cze­niem weekendu).

gabi­nety i godziny przyjęć War­szawa

Cen­trum Nature
ul. Dobra 8/10 lok. 27

ponie­działki 14.00 — 20.00 (pacjenci pierw­szo­ra­zowi)
wtorki 13.00 — 19.00
czwartki 14.00 — 20.00

Otwock

Przy­chod­nia Lekar­sko — Sto­ma­to­lo­giczna
ul. Dok­tora Józefa Geislera 3a

środy 14.00 — 20.00

Jestem absol­wentką Die­te­tyki oraz Ochrony Śro­do­wi­ska na SGGW. W roku 2010 obro­ni­łam pracę dok­tor­ską z mikologii.

W latach 2004 – 2009 odby­wa­łam prak­tyki w Zakła­dzie Mikro­bio­lo­gii Zakaź­nej w Cen­trum Onko­lo­gii im. Marii Skło­dow­skiej – Curie oraz Insty­tu­cie Gruź­licy i Cho­rób Płuc. Doświad­cze­nie zdo­byte w cza­sie pracy w szpi­talu pomaga mi bar­dziej kom­plek­sowo postrze­gać pro­blemy zdro­wotne moich pacjen­tów.
Dzięki die­to­te­ra­pii wspo­ma­ga­ją­cej lecze­nie grzy­bic udało mi się połą­czyć wie­dzę z zakresu miko­lo­gii i die­te­tyki. Przez kilka lat pra­co­wa­łam jako die­te­tyk w Natur­ho­use i Cen­trum Medycz­nym Enel Med.

Obec­nie pro­wa­dzę wła­sne gabi­nety die­te­tyczne spe­cja­li­zu­jąc się w odchu­dza­niu este­tycz­nym i die­te­tyce medycz­nej, szkolę die­te­ty­ków i leka­rzy, pro­wa­dzę wykłady dla dzieci, mło­dzieży i rodziców.

Ze względu na wła­sny stan zdro­wia przez kilka lat poszu­ki­wa­łam potwier­dzo­nej bada­niami kli­nicz­nymi meto­dyki die­te­tycz­nej, która zna­cząco poprawi funk­cjo­no­wa­nie mojego orga­ni­zmu i jed­no­cze­śnie będzie odpo­wie­dzią dla pacjen­tów ze znacz­nymi obcią­że­niami zdro­wot­nymi. W efek­cie tych poszu­ki­wań od lipca 2013 roku jestem opie­ku­nem meta­bo­lic balance®.

Ze względu na współ­pracę meta­bo­lic balance® pod­le­gam obo­wiąz­kowi szko­leń aktu­ali­za­cyj­nych, co pozwala mi na bie­żąco pod­no­sić poziom wie­dzy. W szcze­gól­nych przy­pad­kach swoim doświad­cze­niem wspie­rają mnie lekarz endo­kry­no­log, psy­chia­tra, gastro­log oraz psycholog.

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Zdjęcia

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Ostatnio dodane

2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11

Reklama Stopka